97,402 Reputation

10 today
10 yesterday
10 2 days ago
10 Nov 23
10 Nov 22
-2 Nov 21
20 Nov 20
30 Nov 19
20 Nov 18
50 Nov 16
8 Nov 15
30 Nov 14
30 Nov 11
10 Nov 10
10 Nov 9
10 Nov 7
20 Nov 5
-5 Nov 4
38 Nov 3
48 Nov 2
110 Nov 1
57 Oct 31
50 Oct 30
40 Oct 29
10 Oct 28
18 Oct 27
78 Oct 26
56 Oct 25
10 Oct 24
20 Oct 22