10,287 Reputation

-2 yesterday
10 2 days ago
10 Nov 15
10 Nov 13
10 Nov 3
10 Oct 31
10 Oct 18
10 Oct 14
10 Oct 8
-20 Oct 5
10 Oct 2
10 Sep 28
10 Sep 6
10 Aug 26
6 Aug 21
10 Aug 13
10 Aug 12
10 Jul 31
10 Jul 14
20 Jul 12
10 Jul 5
50 Jul 4
160 Jul 3
200 Jul 2
95 Jul 1
10 Jun 30
30 Jun 29
10 Jun 17
-2 Jun 15
20 Jun 13